Gebruiksvoorwaarden

De informatie op Fincheck.be is afkomstig van de publiek beschikbare informatie, waaronder begrepen informatie van de Nationale Bank van België, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Kruispuntbank van Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad. Fincheck.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt door onvolledigheid, onjuistheid en/of onachtzaamheid, of door welke handeling of het nalaten hiervan, of om welke reden dan ook, met betrekking tot het verzamelen en/of verstrekken van voornoemde inlichtingen en evenmin vanwege vertraging in het leveren van informatie.

De inhoud van deze website is slechts informatief, ongeacht of deze gegevens van Fincheck.be zelf of derden afkomstig zijn. De geboden informatie is geen deskundig advies. Fincheck.be garandeert niet dat de op de website verstrekte informatie juist, correct, volledig of actueel is, dan wel geschikt is voor welk gebruik dan ook.

Het gebruik van de aangeboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de gegevens te verifiëren bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen. Fincheck.be is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. Fincheck.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website. Fincheck.be is niet aansprakelijk voor fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Fincheck.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Fincheck.be is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst.

De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Fincheck.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Fincheck.be hanteert voor het berekenen van de ratio's de algemeen aanvaarde formules en regels. Fincheck.be is geenszins aansprakelijk voor de score die deze berekeningen tot gevolg hebben, zowel niet naar de gebruiker als naar het betrokken bedrijf. Fincheck.be kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de (in)directe gevolgen en schade die het toekennen van een bepaalde score voor een bepaald bedrijf zou kunnen hebben.

De inhoud van Fincheck.be heeft een louter informatief karakter en mag niet beschouwd worden als een professioneel, financieel of juridisch advies. Fincheck.be.be of met haar verbonden personen of vennootschappen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden of verantwoordelijk worden gesteld voor foute of onvolledige informatie die via haar website wordt verschaft. De inhoud van de website kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande kennisgeving of mededeling.

Fincheck.be verwijst op haar site naar externe websites. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites noch voor het beleid (zoals inzake privacy) dat op die websites van toepassing is. Het instellen van links naar externe websites impliceert niet dat er sprake is van een goedkeuring van of een associatie, partnership of verband met de inrichtingen die deze websites voorstellen.

Fincheck.be behoudt zich het auteursrecht op haar websites voor. Het auteursrecht strekt zich uit tot de teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de websites voorkomen, in die mate dat deze niet rechtsgeldig eigendom zijn van derde partijen.

De verspreiding, de reproductie en het gebruik van informatie verkregen van externe websites waarnaar Fincheck.be verwijst, wordt geregeld door die websites.