Privacy statement

Onderstaand wordt het beleid van Fincheck.be inzake privacy toegelicht. Hier wordt onder meer in behandeld hoe (i) de gegevens vermeld op www.fincheck.be en haar applicaties en (ii)  de gegevens van gebruikers van www.fincheck.be worden verzameld of anderszins. Daarnaast worden ook de rechten vermeld waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens die we verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.

Als verwerkingsverantwoordelijke is fincheck.be verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming gebeurt met de toepasselijke wetgeving inzake de gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacy policy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Persoonsgegevens vermeld op www.fincheck.be

Fincheck.be verzamelt automatisch gegevens aangaande rechtspersonen (vennootschappen en verenigingen), diens mandatarissen en zelfstandigen.

Fincheck.be verzamelt enkel gegevens die gerelateerd zijn aan professionele activiteiten als natuurlijk persoon of binnen een vennootschap of vereniging. Wij verzamelen geen andere persoonsgegevens, behoudens anders vermeld in deze privacy policy.

Fincheck.be haalt deze persoonsgegevens uit publiek beschikbare bronnen, zoals onder meer informatie van de Nationale Bank van België, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Kruispuntbank van Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om een online databank van bedrijfsgegevens aan te bieden, bestaande uit, onder andere, een verzameling van vooraf reeds publiek beschikbare informatie.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van Fincheck.be.

De persoonsgegevens kunnen worden meegegeven aan de gebruikers van Fincheck.be en dienstverleners en partners waarop Fincheck.be een beroep doet voor het uitbaten van haar website en/ of applicaties.

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Fincheck.be, zijnde 8 jaar na het stopzetten van een mandaat in een vennootschap en/of vereniging.

Fincheck.be beantwoordt alle verzoeken die zij ontvangt van personen die hun rechten betreffende gegevensbescherming met betrekking tot de informatie die wordt aangeboden op www.fincheck.be en haar applicaties wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en die worden gestuurd naar privacy@fincheck.be.

U heeft het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of wijzigen en dit door verzending van een e-mail naar privacy@fincheck.be

Fincheck.be zal de persoonsgegevens wissen in onderstaande gevallen:

-          de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;

-          Fincheck.be verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig;

-          Fincheck.be moet de persoonsgegevens wissen door toedoen van een wettelijke verplichting;

-          u trekt de toestemming in en de verwerking heeft geen andere rechtsgrond;

-          na een succesvolle uitoefening van het recht van verzet (zie onderstaand);

-          minderjarigen die toestemming gaven om een online dienst te gebruiken kunnen steeds vragen om die persoonsgegevens te wissen (ongeacht hun huidige leeftijd).

U kunt uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan privacy@fincheck.be. U kunt u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien Fincheck.be over een gerechtvaardigd belang beschikt om uw persoonsgegevens te verwerken dat zwaarder doorweegt.

Indien we uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

Fincheck.be neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de haar website en applicaties te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens.

Fincheck.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar er via haar website en applicaties wordt verwezen.

Persoonsgegevens bezoekers, gebruikers en klanten van www.fincheck.be

Fincheck.be verzamelt en verwerkt bepaalde gegevens van de bezoekers, gebruikers en klanten van www.fincheck.be zoals hieronder beschreven:

-          Het automatisch verzamelen van informatie zoals uw IP-adres, toesteltype, browsertype, brede geografische locatie (bv. uw locatie op het niveau van een gemeente of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw toestel gecommuniceerd heeft met www.fincheck.be of haar applicaties, inclusief de pagina's die werden bezocht en de links waarop werd geklikt.

Het verzamelen van deze informatie laat ons toe om beter te begrijpen wie de gebruikers van www.fincheck.be of haar applicaties zijn, vanwaar ze komen, en in welke delen van onze website ze geïnteresseerd zijn. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en de relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

-          Het verzamelen van andere informatie gebeurt niet automatisch, maar enkel indien u zich registreert op www.fincheck.be of communiceert met fincheck.be. Hier gaan het dan om volgende gegevens (in die mate deze door u worden vrijgegeven):

o   Uw naam en/of naam van de rechtspersoon

o   Contactgegevens (e-email adres, adres, telefoonnummer, gsm nummer)

o   Functie, titel en beroep

Het verzamelen en verwerken van voormelde informatie gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang van Fincheck.be, met name haar bedrijfsvoering en het optimaliseren en individualiseren van haar diensten.

Het geven van een aantal van de hierboven vermelde persoonsgegevens kunnen een voorwaarde zijn voor het gebruik van de diensten van Fincheck.be. Bepaalde informatie kan verzameld worden door het gebruik van cookies of een gelijkaardige trackingtechnologie.

In het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u verzamelen enkel gebruiken voor de doeleinden die omschreven zijn in dit privacy beleid of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld (zoals voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) indien en in de gevallen waarin dit toegelaten is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan dienstverleners en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze privacy verklaring. Dit kan onder meer mededelingen omvatten aan derde partijen verkopers en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met de diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT-platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing en data analyse.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Verklaring, als volgt:

Behoorlijkheid: Fincheck.be is transparant over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en dat deze zullen worden verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet.

Doelbinding: We zullen uw persoonsgegevens voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verwerken, en zullen deze niet verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden.

Proportionaliteit: We zullen uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.

Correctheid van gegevens: We nemen passende maatregelen om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn. U kan steeds aan Fincheck.be vragen uw gegevens te corrigeren via een verzoek per mail naar privacy@fincheck.be

Gegevensbeveiliging: We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw persoonsgegevens, ook indien uw gegevens worden doorgegeven aan derde partijen.

Gegevensbewaring: We bewaren persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daartoe een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben. Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien het voorgaande niet mogelijk is dan zullen we uw persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is.

Indien u toegang wenst te krijgen tot uw persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, actualiseren of om de verwijdering van uw persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan u dit op gelijk welk ogenblik doen door ons te contacteren via privacy@fincheck.be .

Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via privacy@fincheck.be .

Indien we uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "uitschrijven" of "afmelden" link in de marketing e-mails die we u sturen of door de instellingen op uw profielpagina te wijzigen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).

We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming die werden gemeld via privacy@fincheck.be .

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Indien en waar vereist door de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan dit privacy beleid.